Řízení kvality

Výrobní proces ve společnosti Kompava, je ve shodě se všemi legislativními požadavky, které se kladou na výrobu výživových doplňků a výživových doplňků pro sportovce.

Jedná se o výrobu na základě požadavků podle zákona č. 152 Sb. O potravinách a všech vyhláškách souvisejících s vyhláškami Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství.

Výrobky jsou analyzovány v akreditované laboratoři, schválené v Ústavě preventivní a klinické medicíny na Slovenské Zdravotnické Univerzitě, Fakultě tělesné výchovy a školství UK a Úřadu Veřejného Zdravotnictví Slovenské Republiky. Firma a její výrobky jsou kontrolovány SPPI a Regionálním úřadem veřejného zdravotnictví.

Aplikace systému kritických bodů HACCP

(Hazard Analysis Critical Control Points)

V oblasti výroby sportovních a výživových doplňků firma Kompava, s. r. o. uplatňuje systém řízení kvality. Systém je v souladu se systémem kritických bodů vyžadovaným pro výrobu potravin. Daný systém analyzuje nebezpečí v procesu výroby, kritické body a procesy, které mohou mít vliv na kvalitu výrobků. Systém určí nápravná opatření tak, aby byla dodržena zdravotní nezávadnost výrobků.

Aplikace kontroly kvality

Systém kontroly kvality zasahuje do jednotlivých kroků toku (zpracování) materiálů.

Kontrola začíná vstupní kontrolou surovin, pokračuje průběžnou a mezi operační kontrolou polotovarů, průběžnou výrobní a výstupní kontrolou finálních výrobků. V případě, že surovina nebo polotovar nevyhovuje kvalitativním požadavkům, není uvolněn pro další zpracování na finální výrobek. Kvalita finálního výrobku se sleduje náhodně, hned po výrobě i průběžně během skladování.

Kontrola kvality je zajišťována jak ve skladu surovin, ve výrobních prostorách tak i ve skladu hotových výrobků. Realizuje se pravidelná kontrola výrobních zařízení i skladovacích podmínek.

Bezpečnost produktů a zajišťování kvality.

Bezpečnost produktů jako i zajišťování kvality jsou realizovány souborem činností, které mají zajistit kvalitu a stabilitu výrobků.

Soubor činností představuje stanovení jakostních požadavků na:

 • suroviny, polotovary, finální výrobky
 • požadavky na zařízení, technologie
 • požadavky na výrobní a skladovací prostory
 • výrobní a kontrolní postupy
 • metrologii
 • školení pracovníků, interní i externí
 • řešení reklamací a zjištěných neshodných produktů

Společnost Kompava, s. r. o. zabezpečuje systém vnitřních kontrol a inspekcí, při kterém se kontroluje kvalita surovin a finálních výrobků, hodnotí výrobní proces a výrobní prostředí, dodržování postupů, instrukcí a zhotovování záznamů.

Vnitřní kontrola hodnotí dodržování všech postupů při nákupu surovinových ingrediencí, hodnotí výběr jednotlivých dodavatelů, kontroluje bezpečnost a vhodnost skladování surovin.

Politika bezpečnosti potravin

Vrcholový management společnosti, vědom si strategického rozhodnutí pro vybudování, udržování a trvalé zlepšování Systému řízení jakosti, stanovil následující politiku kvality:

 • V oblasti prodeje, zkvalitňováním marketingové činnosti zvýrazňujeme orientaci na zákazníka s cílem uspokojovat a překračovat jeho očekávání.
 • Ve spolupráci s rozhodujícími dodavateli se zaměřujeme na vybudování dlouhodobých vztahů založených na vzájemné důvěře a serióznosti.
 • Spokojenost externích zákazníků vyžaduje vzájemnou komunikaci a efektivní součinnost všech složek společnosti, včetně úzké spolupráce se smluvními obchodními zástupci.
 • Výchovou a vzděláváním soustavně zvyšujeme kvalifikaci a způsobilost všech pracovníků a obchodních zástupců společnosti, vytváříme podmínky pro jejich zapojení se do zlepšování kvality a vedeme je k tomu, aby se kvalita stala samozřejmou součástí jejich činnosti.
 • Pravidelně monitorujeme a analyzujeme ztráty z neshodných produktů a vyvíjíme úsilí a podmínky pro jejich postupné snižování.
 • Vnitropodnikovou kvalitu zabezpečuje propracovaný systém vstupní, mezioperační a výstupní kontroly a to analytické, senzorické a mikrobiologické.
 • Společnost se ztotožňuje s požadavky legislativy EU, výrobní a kontrolní činnost je v souladu s příslušnými nařízeními Evropského parlamentu a Rady. Společnost buduje a udržuje systém řízení jakosti dle STN EN ISO 22 000:2005.
 • Společnost se zavazuje splňovat požadavky a trvale zlepšovat efektivnost systému řízení jakosti.